Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rauhankone ry
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö rekisterin pitoa koskevissa asioissa: Markku Silvennoinen
Osoite: Niittyrinteenkuja 12, 02760 ESPOO
Puhelinnumero: +358405041871
Sähköpostiosoite: markkusilvennoinen1@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Rauhankone ry:n jäsenrekisteri, jäsenten eri tapahtumien osallistujarekisteri ja
rekisteri yhteistyökumppaneista.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste on yhdistyksen
lakisääteinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä ja jäsensuhteen sekä
kumppanuussuhteiden hoito.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsensuhteen luominen ja ylläpito,
yhdistyksen toiminnasta viestiminen, palvelujen tarjonta, jäsenkyselyt, jäsen- ja
osallistumismaksujen laskutus ja niiden seuranta sekä muu toiminta yhdistyksen
säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi. Jäsen voi milloin tahansa kieltää
tietojen käytön suoramarkkinointiin. Tarkoituksena on myös kumppanuussuhteiden
luominen ja ylläpito.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, kotipaikka, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), oppiarvo ja ammatti, henkilötunnus,
koulutus- ja työpaikkatiedot, henkilön luottamustehtävät Rauhankoneessa, tiedot
Rauhankoneen tilaisuuksiin osallistumisesta, jäsenlaji, tiedot jäsen- ja
osallistumismaksuista ja muut jäsensuhteeseen liittyvät tiedot (liittymis- ja
eropäivät).
Kannatusjäsenenä olevasta oikeushenkilöstöstä rekisteriin tallennetaan
oikeushenkilön virallinen nimi, rekisteritunnus sekä yhteyshenkilön nimi, osoite-,
sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä hänen liittyessään jäseneksi tai
päivittäessään tietojaan, jäsentilaisuuksissa ja muissa tilanteissa, joissa jäsen
luovuttaa tietojaan. Yhteistyökumppanien tiedot saadaan kumppaneilta itseltään
kumppanuussuhteiden syntyessä ja niiden aikana. Suoramarkkinointikielto
tallennetaan jäsenen erillisen ilmoituksen perusteella.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Rauhankone ry voi käyttää kolmansia palveluntarjoajia kuten maksu- ja
tilitoimistopalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä
sisältäviä tehtäviä puolestaan.Rauhankone ry ei myy tai luovuta jäsenen tietoja ulkopuolisille eikä myöskään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa viranomaisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja että niitä käsittelevät vain ne jäsenet,
toimihenkilöt tai kumppanit, joiden tehtäväkuvaan se kuuluu.
Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain jäsenen omasta pyynnöstä tai
viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Jäsenten nimitiedot luovutetaan yrityksille ja yhteisöille, joihin yhdistys järjestää
vierailuja ja joita tietoja tilaisuuksien järjestäjä turvallisuus- tai muista vastaavista
syistä edellyttää. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.
9. Jäsenen oikeudet rekisteröitynä henkilönä
Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä rekisteröidyt tiedot.
Jäsen voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostin rekisterin pitäjän
yhteyshenkilölle. Palveluihin rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä
pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity kyseisen palvelun
käyttäjätietoihin. Pyynnön vastaus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut
henkilötieto.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Jäsen voi myös pyytää poistamaan henkilötietonsa järjestelmistä. Tämän
edellytyksenä on eroaminen Rauhankone ry:stä. Jäsenyyden päättymiseen jälkeen
henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, mahdollisiin
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KHO 2017:15).
Valitusoikeus
Lisäksi jäsenellä on lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa jäsenellä on
vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen
rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on
tietosuojavaltuutettu.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close